Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Plantago Bt. (továbbiakban Adatkezelő), mint a Plantago Design web áruház üzemeltetője és adatkezelője, online értékesítési és tájékoztatási tevékenységeivel kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) ellátása. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, regisztrált felhasználóknak, a web áruházban kezelt adatait.

 

A Plantago Bt., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Plantago Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és kollégáink megválaszolják kérdését. A Plantago Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Plantago Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Plantago Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Név: Plantago Bt.,

Székhely: 2030 Érd, Szovátai u.70.

Cégjegyzékszám: Cg.  01-06727374

Adószám: 20542872-2-13

Telefonszám: 06 20 341 8939

E-mail: hello@plantagodesign.hu

Adatvédelmi tisztségviselő:  Kiss Viktória

 

 1. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

 

A Plantago Bt tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Plantago Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, regisztráció nélküli vásárlók.

 

A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, telefon, mail, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése GDPR (47) szerint.

 

A kezelt adatok köre nem regisztrált vásárlók esetében:

A nem regisztrált vásárlók által a rendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, név, elérhetőség, telefon, mail, szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja nem regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése GDPR (47) szerint.

 

A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:

Adatkezelés neve: regisztrált vásárló személyes adatai

Felhasználása: megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése

Jogalap: megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt adatok felhasználása. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése GDPR (47) szerint.

Megőrzési idő: visszavonásig

Adatkezelés neve: nem regisztrált vásárló személyes adatai

Felhasználása: megrendelések teljesítése

Jogalap: megrendelések teljesítése és a számlázás. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése GDPR (47) szerint.

Megőrzési idő: rendelés teljesítése, lezárása, illetve fogyasztói panaszok, jogorvoslati lehetőségek határideje.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

A Plantago Bt. (továbbiakban Adatkezelő), mint a Plantago Design web áruház üzemeltetője és adatkezelője, a működése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat megismerhetik és saját szabályozásaik, illetve az adott tevékenységre vonatkozó törvényi előírások alapján az adatfeldolgozók kezelik és tárolják:

 

Web áruház és tárhelyszolgáltató:

 

Oleander Informatikai Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 22. II/5. Adószáma: 23082445-2-05.

E-mail címe: iroda@honlap.hu.

 

 1. Az adatok fizikai tárolásának helye

 

Az Oleander Informatikai Kft., székhelyén és szervertermében történik az adatok tárolása. A kezelt személyes adatokat tűfalakkal védett, monitorozott belső hálózaton kerülnek tárolásra, melyek védett, ellenőrzött szerverszobában vannak telepítve.

 

 1. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

       7.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

A Plantago Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy azt érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14, cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A Vásárló, kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.2.  Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen  a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

A Vásárló, kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.3.  Helyesbítés joga

 

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a web áruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja, vagy törölheti saját adatait.

 

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.4.  Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Plantago Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A Vásárló, kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a Plantago Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben az korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat és tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Vásárló, kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

 

7.6.  Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7.  Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.8.  Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 

 

 

7.9.  Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Cookie-k (Sütik)

 

      8.1. A sütik feladata

 

 • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket.
 • Megkönnyítik a weboldal használatát,
 • Minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, un. Sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

8.2.  Feltétlenül szüksége, munkamenet (session) cookie-k

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Plantago Bt. web áruházának weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a süti e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


       8.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (remarketing)

 

Tájékoztatjuk a Plantago Design web áruház webhelyét felkereső látogatókat, hogy webhelyünk a vásárlói élmény növelésének érdekében remarketing és hasonló közönségekkel kapcsolatos szolgáltatásokat használ online hirdetéseiben.

 

Ennek megvalósítására webhelyünk Cookie-kat használ, melyek elfogadásával Ön hozzájárul ezen hasonló közönségekbe vagy remarketing listákba történő bekerüléshez. A Cookie-k használatára web áruházunk minden alkalommal felhívja a látogatók figyelmét.

 

Webhelyünk a gyűjtött információkat kizárólag saját online hirdetésihez használja fel, idegen harmadik személy részére át nem adja. A hirdetésekben csak és kizárólag a Plantago Design web áruház termékeit, szolgáltatásait jeleníti meg szöveges vagy képes hirdetések formájában a web áruház látogatóinak.

 

Az online hirdetéseket a külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) internetes web helyeken is megjeleníthetik.

A Plantago Design web áruház webhelyét felkeresők bármikor letilthatják a Cookie-k használatát.

 

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal vagy Remarketing irányelveinkkel, esetleg gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele felmerül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott e-mail címünkön.

 

A remarketing hirdetések kapcsán a Plantago Bt. személyes adatokat nem kezel, kizárólag a web helyet meglátogató csoport képzésére alkalmas látogatói közösséget célon meg a Google Adwords és a Facebook hirdetési rendszereinek segítségével.

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Ha a regisztrált felhasználó, nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 139 11 400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Plantago Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.